جزوه‌های آموزشی

برای برخی نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز که مستندات آموزشی مناسبی ندارند جزوه‌هایی تهیه شده تا دوستانی که مایل به یادگیری و بکارگیری عملی آنها هستند و همکارانی که قصد تدریس این مواد آموزشی را دارند از آنها استفاده کنند. برای دستیابی به این موارد به بخش جزوه‌ها سری بزنید.

دیدگاه خود را اضافه کنید.